Voor alle Evenementen van Stichting Evenementen Terschelling (SET)

 

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Stichting Evenementen Terschelling (hierna ook SET).
1.2 Stichting Evenementen Terschelling is gevestigd aan Westerburen 21 (8891GN) te Midsland, Terschelling. De stichting is per mail op info@terschellingevenementen.nl bereikbaar. SET is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer 01096558.
1.3 De ‘wederpartij’ in de zin van het Burgerlijk Wetboek in deze algemene voorwaarden is de particulier – een deelnemer aan een evenement van SET- en wordt hieronder steeds aangeduid als ‘Deelnemer’.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van elk door organisator georganiseerd evenement.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 26 juni 2020 onder nummer 01096558 en te vinden op de website van organisator www.terschellingevenementen.nl om er later kennis van te nemen, zo als bedoeld in artikel 6: 233 lid 2 Burgerlijk Wetboek

 

Artikel 3 Definities
3.1 Evenement: een evenement dat wordt georganiseerd door de Stichting Evenementen Terschelling, hierna te noemen: Organisator.
3.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.
3.3 Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan een door Organisator georganiseerd Evenement.
3.4 Organisator: Stichting Evenementen Terschelling.

 

Artikel 4 Deelname
4.1 Deelname aan een Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
4.2 De Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig, naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
4.3 De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
4.4 Indien de Deelnemer verhinderd is – ongeacht om welke reden – om aan een Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Indien de Deelnemer geen of te laat een overtocht over de Waddenzee naar Terschelling kan maken en daardoor niet of te laat voor de start van een evenement verschijnt, vindt evenmin restitutie plaats van de inschrijfgelden.
4.5 De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Of er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden wordt bepaald door de Organisator. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
4.6 De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten een route en /of het programma van het evenement te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
4.7 Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan van Organisator voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, verblijf- en huisvestingskosten. Dergelijke kosten blijven voor rekening van de Deelnemer.
4.8 De Deelnemer die handelt in strijd met deze algemene voorwaarden dan wel ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat hij/zij zich schuldig maakt aan wangedrag dan wel zich zodanig heeft gedragen dat daardoor het aanzien en/of het belang van Organisator en/of het Evenement wordt geschaad, kan door Organisator van deelname aan het Evenement worden uitgesloten. Dit heeft tot onmiddellijk gevolg dat het toegangsbewijs van Deelnemer zijn geldigheid verliest en kan worden ingenomen, zonder dat enig recht op restitutie van het inschrijfgeld ontstaat.
4.9 Instructies van politie, hulpverleners en medewerkers van de Organisator moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan uitsluiting van deelname aan het Evenement tot gevolg hebben.
4.10 Voor ieder Evenement kunnen specifieke regels gelden, welke regels ter plaatse kenbaar worden gemaakt. Zo mogelijk worden dergelijke regels ook op de website vooraf kenbaar gemaakt.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor alle mogelijke schadesoorten, daaronder begrepen gevolgschade van de Deelnemer vanwege (blijvend) letsel en schade van nabestaanden ten gevolge van het overlijden van de Deelnemer.
5.2 Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert, dan wel, in het geval enige verzekering van de gemeente Terschelling voor deze schade dekking verleent, het bedrag dat door deze verzekering wordt uitgekeerd.
5.3 De Deelnemer is te allen tijde zelf aansprakelijk voor schade door hem of haar toegebracht, en dient daartoe verzekerd te zijn middels een aansprakelijkheidsverzekering volgens de gebruikelijke condities met afdoende dekking.
5.4 De Deelnemer dient adequaat tegen ziektekosten verzekerd te zijn voor het geval hij door zijn deelname aan een evenement ziek wordt of letsel oploopt. Organisator adviseert de Deelnemer een overlijdensrisicoverzekering te sluiten ter dekking van schade die ontstaat indien Deelnemer als gevolg van deelname aan een Evenement onverhoopt overlijdt.
5.5 De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist, in zowel psychische als fysieke zin en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op een Evenement met een sportief karakter. Met nadruk adviseert de Organisator de Deelnemer zich, voorafgaand aan deelname aan een sportief Evenement, sportmedisch te laten keuren en bij enige twijfel geen risico te nemen en niet aan het Evenement deel te nemen.
5.6 De Deelnemer vrijwaart de Organisator tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de deelname van Deelnemer aan een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor dergelijke schadeclaims.
5.7 De aansprakelijkheid beperkende bepalingen uit deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor sponsors van een Evenement en voor de gemeente Terschelling. Dit is een derdenbeding als bedoeld in art. 6:253 BW.

 

Artikel 6 Portretrecht
6.1 Door deelname aan een Evenement verklaart de Deelnemer zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret, lichaam en/of lichaamskenmerken door de Organisator of een door de Organisator aangewezen derde, ten behoeve van promotie van Evenementen van Organisator, waarbij de Deelnemer uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt. De Organisator noch de eventuele derde aan wie de Organisator toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de Deelnemer enige vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 7 Persoonsgegevens
7.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand.
7.2 De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent haar evenementen aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.
7.3 De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en eventuele (wedstrijd)resultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in kranten, magazines en/of via internet.

 

Artikel 8 Geschillenregeling
Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden beslecht. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

 

Artikel 9 Verkeersregels
De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens een evenement onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in de situaties waarin aan Organisator ontheffing verleend is.

 

Artikel 10 Overmacht
In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrpen brand, slechte weersomstandigheden, epidemie/ pandemie, terroristische aanslagen heeft SET het recht c.q. de verplichting het evenement te laten ontruimen, te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het evenement te annuleren, zonder enige schadevergoeding jegens de Deelnemer gehouden te zijn.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp

Partners en sponsoren

Een evenement van

Organisatiegegevens

Wedstrijdsecretariaat

© Stichting evenementen Terschelling